ระเบียบแนบท้าย

1. ข้อตกลงนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2551 เป็นต้นไป
2. ข้อตกลงนี้เริ่มประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2551
3. ข้อตกลงนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2551
4. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงของบริการจาก บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาข้อตกลงการใช้บริการ ซึ่งบันทึกไว้ข้างต้นแล้วและเข้าใจโดยละเอียดทุกประการ
ข้าพเจ้าขอยืนยันการลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้บริการ และเห็นด้วยกับเงื่อนไขในแต่ละข้อของ สัญญาข้อตกลงการใช้งานนี้
ข้าพเจ้ายอมรับการทำสัญญาข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ระหว่างข้าพเจ้าและ บริษัทฯ เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ถูกต้องทุกประการ